3/1/2024 6:07:13 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

QĐ Công nhận tốt nghiệp các lớp hệ chính qui năm 2018 (TH8A, KT8A, QT8A1, QT8A2)

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận tốt nghiệp ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh và Tin học ứng dụng bậc Cao đẳng - Hệ chính quy - Năm 2018

 (Lớp KT8A, QT8A1, QT8A2 và TH8A)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Quyết định 5036/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo Đại học và cao đẳng chính qui theo hệ thống tin chỉ và thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế đào tạo Đại học và cao đẳng chính qui theo hệ thống tin chỉ;

 Căn cứ Quyết định số 236/QĐ/CĐBK ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp năm 2018 đối với các lớp bậc Cao đẳng và Cao đẳng liên thông; 

          Xét đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp năm 2018 trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho 86 sinh viên bao gồm các lớp (Lớp KT8A, QT8A1, QT8A2 và TH8A) ngành  Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh và Tin học ứng dụng bậc Cao đẳng - Hệ chính quy - Năm 2018

(Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Đào tạo – CT HSSV, Trưởng các phòng, khoa có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

 

Nơi nhận:

     - Như Điều 3,

     - Lưu P.TH; P.ĐT –CT HSSV

 HIỆU TRƯỞNG

 

                      (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 Ths. Nguyễn Bá Hiền

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website