5/21/2024 2:48:46 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành Marketing

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP
BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số:232./QĐ-CĐBK ngày 28/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng)

1. Giới thiệu ngành đào tạo:

- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo: Marketing

- Mã ngành:

- Đối tượng học sinh:  Đã hoàn thành chương trình lớp 12

- Thời gian đào tạo: 2 năm

 - Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo là sự  kết hợp giữa tính tiên phong và tính thực tiễn. Sinh viên được nghiên cứu và hướng dẫn theo những tài liệu chuyên môn mới nhất, được tiếp cận những thành quả nghiên cứu cập nhật về kỹ thuật nghệ thuật Marketing.

2. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

- Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo cho các công việc chuyên môn marketing

- Thực hiện các công việc mang tính tác nghiệp thuộc lĩnh vực marketing

 - Tiếp nhận và quản lý thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp.

 - Tư vấn và giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn marketing.

3. Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

3.1. Về kiến thức

3.1.1. Kiến thức chung

- Trình bày đẩy đủ chính xác các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Vận dụng hiến pháp, pháp luật của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cấp bách của thời đại, đường lối chính sách phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, thành tựu vả định hướng phát triển công nghiệp hóa- hiện đại hóa vào công tác và cuộc sống.

- Áp dụng kiến thức cơ sở ngành như: Marketing căn bản, định giá sản phẩm, kênh phân phối và bán hàng.. trong ngành marketing.

3.1.2.  Kiến thức chuyên ngành

- Trình bày cách thức hoạch định chính sách sản phẩm.

- Phân tích công tác định giá sản phẩm tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch xây dựng hệ thống kênh phân phối, quảng cáo, khuyến mãi, tuyên truyền, marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân.

3.1.3. Kiến thức bổ trợ

- Vận dụng những quy định về luật kinh tế để thực hiện việc kinh doanh cũng như soạn thảo các hợp đồng.            

3.2. Về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Lập kế hoạch cho các công việc chuyên môn marketing:

+ Tiến độ và kết quả bán hàng, tổ chức sự kiện (events).

+ Chương trình cổ động cho doanh nghiệp (khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ).

+ Tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng (trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, fax, email,...), nghiên cứu marketing.

- Thực hiện các công việc mang tính tác nghiệp chuyên môn marketing:

+ Trực tiếp thiết kế logo (biểu tượng), slogan (khẩu hiệu)

+ Tổ chức thực hiện các chương trình cổ động (sự kiện, quảng cáo,...)

+ Triển khai nghiên cứu marketing, tham gia công tác  định giá sản phẩm - dịch vụ.

- Tiếp nhận và quản lý thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tư vấn và giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn marketing.

3.2.2    Các kỹ năng khác có liên quan

  - Soạn thảo văn bản, hiểu được một số văn bản tiếng Anh liên quan.

- Giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán các hoạt động liên quan đến ngành marketing.

- Sử dụng thành thạo internet để khai thác thông tin phục vụ công tác marketing.

3.3. Về thái độ

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước vào lĩnh vực marketing. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập và công việc.

3.4. Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ

 Trình độ A tiếng Anh, có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh

3.5 Công nghệ thông tin

Tin học tương đương trình độ A

3.6 Năng lực và hành vi khác

-  Dự báo được những thuận lợi và khó khăn của đơn vị trong tương lai

-  Chọn phương án tối ưu dể giải quyết những vấn đề phức tạp khó khăn

Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website