5/21/2024 2:56:50 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh B, C năm 2018

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                         

 

Số:        /KH/CKB-NNTH                                      Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh A, B, C năm 2018

 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học ban hành theo thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ban hành theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao đẳng Bách Khoa dự kiến tổ chức các kỳ kiểm tra Ngoại ngữ trình độ A, B, C trong năm 2018, cụ thể như sau :

 

TT

Khóa ngày

Môn kiểm tra

CCQG trình độ

Ghi chú

1.       

14/01/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

2.       

04/02/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

3.       

18/03/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

4.       

15/04/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

5.       

20/05/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

6.       

17/06/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

7.       

15/07/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

8.       

12/08/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

9.       

16/09/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

10.  

14/10/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

11.  

18/11/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

12.  

16/12/2018

Tiếng Anh

A, B, C

 

 

     HIỆU TRƯỞNG                                             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM                                                                                                   

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Bá Hiền                                             ThS. Trương Tiến Dưỡng                                                                                                   

Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website